КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ ВО ГОСТИВАР

PM 10 {{ pmTen }}
PM 2.5 {{ pmTwoPointFive }}

Време на мерење
{{ pmTime }}